Stimuleringsfonds Culturele interventies

In de stedelijke vernieuwing ligt de focus, alle goede bedoelingen ten spijt, nog steeds op het fysieke deel van de opgave. Investeringen in het sociale, economische en culturele blijven achter. Dat is jammer. Creatieve plannen op dit gebied kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan het vooruitkomen van groepen aan de onderkant, de solidariteit tussen en het samenleven door verschillende bevolkingsgroepen in een wijk en de emancipatie van groepen met achterstanden. We zien leuke projecten en initiatieven te vaak mislukken door het gebrek aan financiële dekking. Het Lenva stimuleringsfonds wil met een bijdrage deze projecten mogelijk maken.

Voorbeelden

Een voorbeeld van een project waar het Lenva stimuleringsfonds aan heeft bijgedragen is de verbouwing van Belvédère, Verhalenhuis Rotterdam. Dit wordt een nieuwe culturele ontmoetingsplek in Rotterdam Zuid, dé stedelijke vernieuwingswijk van Nederland. De fondsen die subsidie hebben toegezegd, keren pas na oplevering uit, terwijl de aannemers al wel betaald moeten worden. Door een deel van de verbouwingskosten voor de financieren hebben we dit probleem kunnen helpen oplossen.
Een ander voorbeeld is de aanschaf van computers voor de huiswerkklas in Orka, het nieuwe activiteitencentrum in de wijk Geestenberg. Daar loopt een project van ons ‘Expeditie Geestenberg’. Het bewonersinitiatief om daar een huiswerkklas te beginnen wilden wij graag ondersteunen. Het Lenva stimuleringsfonds heeft ook de bouw van een muziekstudio voor beginnende bandjes mogelijk gemaakt in het Temporary Art Centre. Dit is een culturele broedplaats in stedelijk vernieuwingsgebied in Eindhoven. De broedplaats was onzeker of de inkomen uit verhuur voldoende zouden zijn om de verbouwingskosten te dekken. Het Lenva stimuleringsfonds is garant gaan staan voor dit risico.

Werkwijze

Personen of groepen met een interessant maar financieel (nog) onhaalbaar initiatief of project kunnen op verschillende manieren een aanvraag doen bij het Lenva stimuleringsfonds.

  1. Bijdrage; Een verzoek om een financiële bijdrage, als duidelijk is dat subsidieverzoeken elders zijn mislukt of geen zin hebben. Maximale bijdrage: € 2000.
  2. Voorfinanciering; Een verzoek om voorfinanciering, als de uitvoering van een project gevaar loopt omdat andere partijen niet tijdig kunnen beslissen over een eventuele financiële bijdrage. In dit geval blijft de kans op financiering door derden dus aanwezig en daar wordt ook aan gewerkt. De aanvrager doet een verzoek met daarin een beschrijving van het project, een dekkingsvoorstel en een inschatting van het risico (laag, 50% of hoog). Een hoog risico betekent dus dat de andere betrokken partijen uiteindelijk geen financiële steun geven. Maximale voorfinanciering: € 10.000.
  3. Garantstelling; Een verzoek om een garantstelling, bij een project dat naar verwachting wel inkomsten genereert maar waarvan het risico de draagkracht van de aanvrager te boven gaat. Deze doet een verzoek met, zoals hierboven, een projectbeschrijving, dekkingsvoorstel en risicoduiding. Het risico is hier dat de verwachte inkomsten niet worden gehaald. Maximale garantstelling: € 10.000.
  4. Lening; Een verzoek om een lening, zonder of tegen een lage rentevergoeding. De initiatiefnemers hebben een goed plan, maar krijgen van banken of andere leeninstellingen geen krediet. Maximale lening: € 10.000.

 

Geïnteresseerden kunnen bij het Lenva stimuleringsfonds een schriftelijke aanvraag doen met toelichting (initiatiefnemers, referenties, soort project, welk bedrag, aard van de gevraagde bijdrage). Ze krijgen binnen twee weken bericht of het verzoek wordt gehonoreerd. We brengen het fonds in onze eigen projecten ter sprake als daar aanleiding voor is.

Oproep

Wij roepen andere adviseurs en bedrijven, die actief zijn op het gebied van bouwen en wonen, op ons initiatief te volgen. Als eenvoudige, laagdrempelige en snelle voorziening kan ons stimuleringsfonds immers een goede aanvulling zijn op bestaande subsidiemogelijkheden. De precieze invulling van her fonds of een alternatief daarvan laten wij uiteraard over aan de initiatiefnemer zelf.