Interim-management gemeente Eindhoven (2015)

Gabriëlle is sinds februari 2015 interim-programmaleider Wonen in de gemeente Eindhoven. In opdracht van wethouder Yasin Torunoglu coördineert zij de totstandkoming van een aantal woondossiers, waarmee Eindhoven invulling wil geven aan haar eigen ambities en haar groeiende bouw- en woonopgave. Sinds de reorganisatie heeft de gemeente geen vakafdelingen meer. Daarom huurt Gabriëlle mensen in uit de gemeentelijke organisatie.

Naar 300.000 inwoners

De eerste grote klus voor Gabriëlle was het begeleiden van het woonvisietraject. Die visie is in co-creatie met maatschappelijke partners opgesteld. Eindhoven wil groeien van de huidige 225.000 inwoners naar 300.000 in de toekomst. De Woonvisie geeft antwoord op de vraag hoe dit op woongebied moet worden gefaciliteerd. Dit wordt uitgewerkt in respectievelijk de ambitieuze, solidaire en innovatieve stad.

De ambitieuze stad

Om de groei mogelijk te maken, moet Eindhoven bijbouwen. Ook transformatie moet bijdragen aan het uitbreiden van het aantal woningen. Eindhoven wil onderzoeken of grote bestaande woningen kunnen worden gedeeld, zodat ze betaalbaarder worden voor kleine huishoudens en het draagvlak voor voorzieningen verbetert. De stad wil dat er ook meer middeldure en dure huurwoningen ontwikkeld worden en wil tijdelijk wonen stimuleren.

Werken aan de magic mix

Tijdelijk wonen wordt in Eindhoven niet gezien als een minderwaardig product. De stad streeft naar goedkope, gemengde vormen van flexwonen waarin alle doelgroepen onderdak vinden, van expats, studenten en voetbalprofs tot arbeidsmigranten, spoedzoekers en statushouders. De ervaring leert dat een magic mix van bewoners goed samenleven bevordert en de weerstand onder de bevolking tegen deze woonvorm wegneemt.

Solidair en innovatief

In de solidaire stad onderzoeken de gemeente en corporaties welke ijzeren voorraad Eindhoven minimaal moet behouden en hoe het best kan worden ingespeeld op de scheiding van wonen en zorg en de mogelijkheden van domotica. Derde thema in de Woonvisie is de innovatieve stad. Welke innovaties kan de slimste regio van Nederland bedenken in de bouwtechniek, -organisatie en -regelgeving?

En verder…

De Woonvisie en het uitvoeringsprogramma daarvan zijn de basis van het Eindhovense woonbeleid in de komende jaren. Daarnaast werkt Gabriëlle aan het opstellen van prestatieafspraken, de huisvesting van statushouders, de herziening van het woonwagenbeleid en het stimuleren van (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Een mooie opdracht met alvast één voordeel: ze kan met de fiets naar het werk.